دقت کن...

جان من، توی پست پایینی

(عجب صبری خدا دارد)

دقت

کن که منظورمو اشتباه برداشت

نکنی

(مث بعضی از همدلای محترم و محترمه!!!!)

                                      خوب روی حرفم فکر کن بعد کامنت بذار

/ 0 نظر / 18 بازدید